Proffs

Nya talböcker oktober 2016

Ensamstående flickvänner för miljonärer social

Submit Description Granskar medier och journalistik. Går bakom veckans rubriker och spanar i framtidens medielandskap. Självförstärkande storbråk på Youtube efter att influencer rankade flickor på Tiktok. Och så får vetenskapsradion kritik för förvirrad rapportering om förvirrade fiskar. Riksdagsledamot hängdes felaktigt ut för rattfylleri Som förtroendevalda får riksdagsledamöter finna sig i att deras liv och gärning synas i medier. Allmänintresset är stort och det inte bara för deras arbete inom politiken utan även för deras vardagsliv. Men det finns såklart gränser, även här. Och även om mediernas strålkastarljus lyser extra på politiker, kan samma krav såklart ställas på att rapporteringen är saklig, relevant och baserad på kontrollerade uppgifter.

Till Herr Statsrådet och Chefen för Justitiedepartementet

Förtäckt agenda av Elisabeth Akteus Rex. Inläst av Ludvig Josephson. Talboken omfattar 10 tim. Del 1 i serien Rex. Emelie Törnqvist är en ensamstående moder som försöker kombinera hemmalivet i Örebro med karriären i Stockholm. Dessutom brottas hon med svåra minnen från det förflutna.

Skönlitteratur

Begynnelse 1. Utredningsuppdraget I två likalydande motioner till års riksdag och II framställdes förslag till vissa åtgärder i anledning att bekämpa brottsligheten. I motionerna påtalades att de bristande resurserna inom kriminalvården gör det svårt att bedöma verkningarna av det nuvarande systemet för hantering av asocial och kriminell ungdom. Ett möjlighet att utan större tidsutdräkt kunna studera hur ett reaktionssystem i »full tillämp- ning» fungerar, skulle erbjudas försåvitt statsmakterna ställde de medel till för- fogande som erfordras för att i ett begränsat område kunna tillämpa alltsammans raden av förebyggande och beivrande åtgärder, som inryms i det nuvarande systemet. Enligt motionärerna borde i en dylik försöksverksamhet ingå en planenlig samordning emellan förebyg- gande åtgärder i form bruten t. Som exem- pel på andra åtgärder nämndes inrät- tande av kvarters- och ungdomspolis samt nattpatruller inom barnavården, förstärkning av övervakarorganisatio- nen och ett ökad användning av foster- hem.

Leave a Reply