Krav

Kvinna till Kvinna i Irak

Möt damer att ocap

Vi vill se ett framtida Libanon där flickor kan växa upp till fria och självständiga kvinnor utan hot om våld och där kvinnor har politiskt inflytande. Landet har genomlevt flera krig och påverkas mycket av kriget i Syrien. Det väpnade våldet spiller över gränserna. En av sex personer som lever i Libanon är på flykt. Trots enorma utmaningar får kvinnor på flykt hjälp av andra kvinnor. Sedan har över en miljon människor flytt från konflikten i Syrien till Libanon. Många palestinier lever som flyktingar i Libanon sedan decennier.

Våld mot kvinnor ska vara olagligt

Flat International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Varför är det angeläget att satsa på flickor? Plan International arbetar för att alla barn skall få leva ett så bra leva som möjligt. Eftersom flickor diskrimineras dubbelt och tillhör de mest utsatta behövs satsningar med flickor i fokus. Det krävs en förändrad syn på tjejer som mindre värda och att flickors makt, frihet och möjlighet att liv ett värdigt liv ökar. När samhället ger flickor och unga kvinnor chans att leva fullvärdiga liv och därmed makt att bestämma över sin vardag och sin framtid får vi ett bättre värld.

Handla i gåvoshopen

Kvinnors ställning i Irak har stadigt försämrats under de senaste åren och flera kvinnor lever med ständiga hot. Konflikten i regionen har dragit in Irak i nya oroligheter, men kvinnorna såsom Kvinna till Kvinna stödjer har ett fantastisk förmåga att hitta nya vägar, nya allianser och nya ingångar inom sin kamp för fred och rättigheter. Samhällsutvecklingen i Irak har under framtid år paradoxalt nog gått mot utökad osäkerhet, minskad rörelsefrihet och snävare socialt utrymme för kvinnor i Irak. Detta kan förklaras med att den osäkra samhälleliga situation som uppstod, efter att en amerikanskledd koalition störtat Saddam Hussein , har triggat konservativa reaktioner samt en återgång till mer traditionella patriarkala uppfattningar om kvinnans roll i samhället och hemmet. Konservativa krafter försöker begränsa kvinnors rättigheter Den irakiska konstitutionen förklarar män och kvinnor jämlika, och inom nuläget finns det en sekulär författning som reglerar familjerättsliga frågor, som ej gör skillnad på personer utifrån gudfruktig tillhörighet. Konservativa krafter i parlamentet försöker dock driva på en lagändring för att ersätta de sekulära bestämmelserna med ett lag som ger varje religiöst förening rätt att själva reglera familjerättsliga frågor.

Motivation

Leave a Reply